Community Police

सामुदायिक प्रहरीको गतिबिधी

(क) हाल संचालित केन्द्र एवं कार्यरत जनशक्ति जम्मा संख्या २०७१।२०७२                                            

जम्मा सामुदायिक सेवा केन्द्र                                     –   ३१

सक्रिय सामुदायिक सेवा केन्द्र                                      –   ३०

सामुदायिक सेवा केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरु    – ६२

(ख) सामुदायिक सेवा केन्द्रहरुद्वारा संचालित प्रमुख क्रियाकलापहरु

जनचेतनामूलक क्रियाकलाप

ü  घरदैलो कार्यक्रम                                         – ८७१

ü  स्कूल सम्पर्क कार्यक्रम                               – १४७

ü  सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक नियम                – १७३

ü  अपराध नियन्त्रण तथा सजगता                 – ११९

ü  मिलापत्र                                                           ९१५

ü  सामुदायिक सेवा सम्बन्धी प्रचारप्रसार        २३६

पराध नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाकलाप

ü  नागरिकप्रहरी अन्तरक्रिया                   १७४

ü  स्थानीय विवाद सामाधान                     ३२३

ü  सूचना संकलन                                    १९२

ü  लागूऔषध नियन्त्रण                            २३०

नस्वास्थ्य तथा वातावरण सम्बन्धी क्रियाकलाप

ü  जनस्वास्थ्य कार्यक्रम                          १२७

ü  बृक्षारोपण                                           ३२

ü  सरसफाई कार्यक्रम                                   २२९

    अन्य सामाजिक क्रियाकलाप

ü  दैवीप्रकोप उद्धार                                ९१

ü  पिडित सहयोग                                 २७०

ü  विविध                                              १२४